1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є публічним договором.
1.2. Цей Договір укладається шляхом приєднання Клієнта до Умов Договору про надання послуг, встановлених виконавцем послуг – ФОП Міхальков М.Ю. – Школа спорту, розвитку і фану “Futziball”.
1.3. Клієнтом, відповідно до цього Договору, є один із батьків або інший законний представник дитини, відносно якої надаються послуги.
 1.4. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом оплати клієнтом вартості послуг, загальний зміст та ціна яких розміщені за посиланням:
https://www.futziball.com.ua/price/
1.5. Цей Договір вважається укладеним у день внесення першої оплати послуг.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2.1. За умовами цього ФОП Міхальков М.Ю. – Школа спорту, розвитку і фану “Futziball” (надалі – Виконавець), зобов’язується надати, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити послуги з організації розвиваючого дозвілля та дитячого фітнесу для дітей віком від 1,5 років.
 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Організувати  розвиваюче дозвілля та заняття з дитячого фітнесу з урахуванням вікових особливостей.
3.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик та програм.
3.1.3. Забезпечити Клієнта необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням.
3.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку.
3.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять.
3.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі.
 3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей.
3.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини.
3.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять.
3.2.4. В разі необхідності замінити одного тренера іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта.
3.2.5. Відмовити в наданні послуг Клієнту з поважних причин.
3.2.6. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.
3.3. Клієнт зобов’язується:
3.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 4 Договору.
3.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента (у випадку його наявності) та не передавати його третім особам.
3.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до, під час і після заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Виконавцем (надалі «правила відвідування»).
3.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання – повідомити Виконавцю про це письмово або усно. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несуть персональну відповідальність. Виконавець має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.
3.3.5. Дбайливо ставитись до майна Виконавця. Клієнт несе матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна на заняттях.
3.3.6. Контролювати дії своєї дитини під час занять і нести відповідальність за дії і безпеку дитини під час занять.
3.3.7. Забезпечити змінний спортивний одяг та взуття дитині під час занять.

3.4. Клієнт має право:
3.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Виконавцем, відповідно до розкладу та віку своєї дитини за наявності місця у групі.
3.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на розвивальних заняттях з дитиною.
 
4. УМОВИ ОПЛАТИ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.
4.2. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати.
4.3. Оплата наступного абонементу відбувається до останнього заняття попередньо оплаченого абонементу. Якщо Клієнт з будь-яких причин втратить можливість продовжувати заняття, його абонемент може бути переоформлено на весь залишок строку його дії на іншу особу за умови укладання відповідної додаткової угоди.
4.4. Послуги за цим Договором вважаються наданими Виконавцем в повному обсязі та належної якості, якщо протягом 10 днів з моменту закінчення абонементу чи надання разової послуги від Клієнта не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Виконавцем.
 
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Виконавця, і діє до закінчення надання оплачених послуг.
 
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття дитину або дорослого, який її супроводжує, з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.
6.2. Виконавець залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.
6.3. У літній період (червень-серпень) Виконавець залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.
6.4. Виконавець не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.
 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін, не більший ніж 5 днів, письмово сповістити про такі обставини іншу сторону.
 7.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
7.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.
  
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
9.1. Клієнт не заперечує Виконавцю у здійсненні фото- та відеозапису занять з участю його дитини, при цьому за Клієнтом залишається право надати дозвіл чи відмовити у дозволі на подальше використання цих матеріалів, у тому числі в рекламних цілях.
9.2. Клієнт не заперечує проти використання Виконавцем його персональних даних та їх збереження у базі даних. При цьому Виконавець зобов’язується не надавати ці дані третім особам, якщо це не передбачено чинним законодавством України.


Instasport CRM – автоматизация фитнес и спорт клубов!